Giá trị cốt lõi: liêm chính, đổi mới, dịch vụCốt lõi doanh nghiệp: tính toàn vẹnTinh thần doanh nghiệp: đoàn kết và làm việc chăm chỉ, tiên phong và thực tế, làm hài...

查看更多+
+Trung tâm Tin tứcNews

搜索